Saturday, December 10, 2011

10-р ангийн математикийн хичээлээр таны  эзэмших чадварууд:
·         Математик индукц  ашиглан тэнцэтгэл, тэнцэтгэл биш, хуваагдал батлах
·         Сэлгэмэл, гүйлгэмэл, хэсэглэл, давталттай сэлгэмэл, магадлалын сонгомол тодорхойлолт зэргийг  ашиглан бодлого бодох
·         Дараалал, рекурент дараалал, тэдгээртэй холбоотой бодлого бодох, дарааллын хязгаар олох
·         Функцийн тэгш, сондгой, монотон болон үелэх чанарөсөх буурах завсрыг тогтоох,экстремум цэг, ХИУ ба ХБУ-ыг  олох,  тодорхойлогдох мужийг олох,тэдгээрийн график дүрслэлийг хийх,  функцийн хязгаар олох, функцийн уламжлал олох, түүний геометр механик утгыг ойлгох бодлого бодох
·           Тригонометр функц, түүний чанрууд, томъёог ашиглан адилтгал батлах, илэрхийллийг хялбарчлах, тригонометр функцийн график байгуулах
·         Огторгуйн үндсэн дүрстэдгээртэй холбоотой чанруудыг хэрэглэх, огторгуйн геометр биетийг хавтгай дээр дүрслэхогторгуйд өгсөн цэгийн координат олох,координатаар цэг байгуулах,зайн томъёо, хэрчмийн өгсөн харьцаагаар хуваагч цэгийн координат олох
·         Огторгуйд вектор болон вектор хоорондын харьцааг  дүрслэх,тодорхойлох, векторыг нэмэх, тоогор үржихскаляр үйлдэл хийх

·         Багшийн өгсөн гэрийн даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай хийж гүйцэтгэх
·         10-11-р ангийн сургалтын материалын  математик индукц, комбинаторик,  дараалал, функцийн тодорхойлогдох муж олох, функцийн хязгаар, функцийн уламжлал олох, шүргэгчийн тэгшитгэл бичих,функц шинжилж график байгуулах, тригонометр функц агуулсан илэрхийллийг хялбарчлах, адилтгал батлах   сэдвээр бодлого  бодож бие даалт хийж  шалгуулах
·         Үзсэн сэдвүүдтэй холбооттой  тест зохиох
·         Үзсэн сэдвүүдтэй холбоотой бодлого зохиож реферат хийх

No comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites